Miami White – Silestone

Name : Miami White
Type : Quartz
Finish : Polished
Avg. Size : 128″ x 63″
Brand : Silestone
Origin : Spain

Skip to content